پس فرهنگ مطالعه ما کو؟


◀️ نگرانی فرهنگی ایران خیلی عمیقتر است از مسائل فساد و بی بندباری...

 مسئله خطرناک امروز ما از بین رفتن روحیه علمی بین جوانهاست... 

مشکل اصلی ما رخت بستن تحقیق است ... از طلبه گرفته که گاهی ساده ترین مسائل احکام را نمیداند تا دانشجو! 

◀️ طبق آمار یکی از مسئولین، بیش از نود و پنج درصد دانشجویان ما عبارات ساده قرآن را نمیفهمند! 

◀️ بسیاری از پایان نامه های دکترای ما غلطهای املایی ابتدایی دارند! 

◀️ متوسط مطالعه جوانان ما سی دقیقه در روز است که اکثرش در مورد روانشناسی و بازار است!

 این فاجعه است! این خطرناک است! 

✅ در صدا و سیما ما که تب فوتبال و سریال و مسابقه خوانندگی داغ داغ است!!! جوانان ما که به جای علم افزونی، پای کلش اف کلنز و دانلود موزیک نشسته اند... 

✅ تعجبی ندارد که عقیده سست شود یا آسیبهای اجتماعی فراگیر شود ... مطالعه که نباشد نه دیندار بلد است از دین دفاع کند و نه بی دین راه را پیدا میکند ، نه معتاد میفهمد چه میکشد و نه دختر و پسر میفهمند چه چیز را دارند حراج میکنند!

✅ جوانی که آزادانه و بدون جهت گیری اهل مطالعه است با هر سلیقه سیاسی یا گرایش مذهبی خیلی دورتر است از آسیب های اجتماعی ! 

قدیمترها ایرانی را به علمش میشناختند! پس فرهنگ مطالعه ما کو؟ 

● سید مهدی صدرالسادات