چارلی چاپلین مرد بزرگی بود با زاویه نگاهی که در خور تأمل و توجه است.

هنرمندی که تعهد داشت و توان هنری اش را برای مردم به کار می بست ، دنیایش به خلاف بعضی هنرمندان دیگر از هوس ها و پسندهای شخصی اش بزرگ تر بود. 
فیلم عصر جدید او نقد جانانه و دقیقی بود به انسانی که خویش را قربانی ماشین کرده و از خود تهی گشته است. وصیت نامه اش که برای دخترش نوشته است نکات جالبی دارد که از جمله آن توصیه به عفاف است!!


حتما که نباید سالروز مرگ یا تولد از کسی یاد کرد!