گاهی یک موضع مقتدرانه میتواند از مشکلات زیادی در آینده جلوگیری کند. ضعیف همیشه محکوم به فناست. اگر قوی نباشی یا لااقل از موضع قدرت عمل و رفتار نکنی قطعا باید تاوان سختی بدهی. نمونه های تاریخی زیادی وجود دارد که خواندن شان حتی پس از صدها سال هم می تواند درس آموز باشد. از بیرون راندن پرتغالیها توسط شاه عباس صفوی و ندادن باج به آنها بگیر تا صدها مثال دیگر.از آن طرف هروقت مانند قاجار وا دادیم به هزاران فلاکت گرفتار شدیم. فلاکتی که تا نسلهای بعد هم ادامه پیدا میکند. نمونه های معاصر هم همین جنگ 8 ساله است که اگر کوتاه می آمدی باید همه چیز را می دادی! همه چیز!!