🔸مجلس ایران چهارشنبه گذشته مصوبه درخشان دیگری به یادگار گذاشت: قانون امکان خریداری زمین های تغییر کاربری داده شده به نرخ روز!  معنی این حرف چیست؟


🔹معنی اش این است اگر شما یکی از ژن های برتر هستید الان می توانید یک طرح کشاورزی با هدف تامین غذایی کشور یا طرح تامین مسکن تهیه کنید و چند ده یا چند صد هکتار از جنگلهای شمال را از دولت برای طرح خود بگیرید.


🔸بعد درختها را از بیخ ببرید و ویلا بسازید و بگویید خوب دیگر ویلا ساخته ام و کاری است که شده. بعد قیمت زمین را طبق عددی که دوستان تعیین می کنند بپردازید و سند ششدانگ زمین تان را بگیرید و بروید..


🔹همه این کارها از امروز در یک روند قانونی انجام می شود، بدون تخلف و بدون امکان پیگیری قضایی در حال یا آینده. درست مطابق مصوبه چهارشنبه 25 بهمن 96 مجلس. 


🔸همان مجلسی که قبلا تصویب کرده بود که افشای دارایی مسوولین جرم است. آیا کسانی که لیست بستند و تکرار کردند مسوولیت این قانون فسادخیز را می پذیرند؟


🔹مفسدین واقعی با پولهایی که از این راهها به دست آمده است همواره لشکری از قلم به مزدها را اجیر و آماده به فرمان دارند تا هم چنان دیگری تکرار کند و آنها ما را تحمیق..سهم ملت از مصوبه جدید مجلس جز خسران و از بین رفتن منابع ملی چیست؟

به قلم نوید نوری