22 مرداد روز جهانی چپ دست ها بود. قشری که 3 % مردم کره زمین را تشکیل می دهند و شاید به خاطر همین چپ دستی شان است که کلی خاطره دارند.
هیچ وقت یادم نمی رود که خانواده وقتی 6 ساله بودم فکر می کردند این که من هر کاری را با دست چپ انجام می دهم شاید نوعی مشکل جسمی به حساب می آید و مرا مورد عنایت قرار می دادند.
زدن روی دست چپ بچه های چپ دست شاید در این دهه مسخره به نظر برسد اما همین دو دهه پیش رواج زیادی داشت. ما هم از همه جا بی خبر، کلی گریه و زاری و البته تلاش بسیار، ولی مگر می شد دست ذاتی خود را عوض کنی؟؟

بعدها در مدرسه فهمیدیم که این به خاطر تفاوت مرکز فرماندهی در نیم کره های مغز انسان است و اساسا هیچ بیماری در کار نیست. از آثار بد همین تنبیهات لکنتی بود که تا دو سال آزارم داد و البته بعدا از بین رفت.
واقعا چرا این طور بود نفهمیدم!!!
چپ دست ها عالم خود را دارند و شاید تعداد کم شان، کمی هم مظلومیت شان باعث شده تا روزی را به آنها اختصاص دهند.
البته ما از این بابت ناراضی هستیم که چرا موشواره کامپیوتر باید در سمت راست باشد، چرا با اکثر وسایل باید با دست راست کار کرد؟؟ و کلی سوال دیگر... ولی باز هم میگم:
چپی ها روزتان مبارک در هر کجای این جهان...
از طرف یک چپ دست :)