آقا زاده!!
واژه ای که باید در لغت نامه ها برایش جایگاه VIP رو فراهم کرد تا بهتر افراد دارای آقازادگی رو بشناسیم. مدتی قبل و حتی تا همین الان هشتک ژن خوب( اشاره به یک آقازاده) شده بود نشان استانداردشان. نشانی که می گفت دیدید ما چه قدر با مردم عادی فرق می کنیم؟
تا همین چند وقت پیش با خودم فکر می کردم که آقازاده ها به دور و بر افراد مسئول کشوری و وزرا و روسا میرسند اما جالبی اش اینه که حتی در همین بیمارستان دولتی که هستم( گمنام باشه بهتره:| )هر کسی رئیسه یا معاونه یه فامیلش هم آورده تو بیمارستان کرده منشی، انتظامات و از این جور شغل پرکنی ها.
واقعا حالا دیگه باید فهمید چرا ملت کار پیدا نمیکنن در حالی که عده ای خیلی راحت چندجا کار میکنن؟
ویروس آقازادگی با چند ورژن پایین تر ولی با همان خطر بالا، حالا در طبقه های متوسط جامعه خودش را نشان می دهد؛ امروز خیلی جدی گرفته نمی شود؛ ولی روزی همه جامعه را مسری می کند.