🔹 آن زمانها را خوب یادتان هست که زندگی ها چگونه بود؟ نه موبایل دوربین داری درکار بود و نه شبکه های اجتماعی ، نه اینترنتی بود و  نه پخش حوادث بسرعت نور.

🔹آقای محمد هاشمی رییس صدا و سیما در همان عصر رسانه های مکانیک تعریف میکند،  نزدیکی های ماه رمضان تصمیم گرفتیم به مجریان مرد تلویزیون بگوییم ریش بگذارند. من این مساله را به امام منتقل کردم و در حالی که منتظر تشویق ایشان بودم باکمال تعجب فرمودند مردم را مجبور به ریاکاری نکنید.


🔹 با اینکه تراشیدن ریش به نظر ایشان حرام بود و در تلویزیون علنا انجام میشد و چه بسا این کار ترویج هم شد ، اما انگار مسئله ریاکاری مهمتر بود...


🔹 تشویق مردم به ریاکاری خطرناک است... کم کم حال مردم از هر چه ظاهر دینی است را به هم میزند ...