این «کتاب نماها یا کتاب های دکوری»که ظاهرا از چین وارد می شوند و از ام دی اف مرغوب ساخته شده اند و مشتری های پولدار زیادی هم دارند ، استعاره خوبی هستند برای نشان دادن فاجعه مدرک گرایی افراطی که این سال ها دامن خیلی از خانواده ها را گرفته. 

فرزندان نازنین خود را مثل گلادیاتور پرورش می دهیم برای اینکه بخاطر کنکور بجنگد و در این جنگ از جان مایه بگذارند و بر نعش اخلاق و آرامش و مهارت آموزی های خود بایستند و در عین حال با پرچم مدرکی ممهور شده ، قیافه آدم های پیروز را بگیرند.

آنان که نمی دانند کجا می خواهند بروند ، از هر راهی سر در می آورند.

خدایا حقیقت علم که نور است و تو باید به قلب ها بتابانی از ما دریغ مفرما.